URUBUGA RW’URUBYIRUKO

Bifata igihe kingana iki gusuzuma virusi ya SIDA?

Igihe ukoze imibonano mpuzabitsina idakingiye cyangwa ugasaranganya n’abandi ibikoresho bikomeretsa ushobora kwandura Virusi itera SIDA. Kugira ngo umuntu amenye ko yanduye virusi itera SIDA bisaba ko aba amaze amezi atatu imwinjiye mu mubiri kugira ngo bigaragare. Gahunda zo guhora umuntu yisuzumisha ni ngombwa.